Akuma-motors.cz
Logo
  1. Úvod
  2. Půjčovna
  3. Půjčovní řád
Půjčovní řád

 Základní ustanovení


1.
Předmětem této Smlouvy je krátkodobé přenechání Předmětu nájmu a jeho předání Pronajímatelem Nájemci, aby jej Nájemce užíval za účelem obvyklým pro Předmět nájmu a platil za to Pronajímateli denní nájemné dle této Smlouvy.

2. Práva a povinnosti neupravená touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem, zejména ust. § 2321 a násl.

3. Veškeré změny této Smlouvy je možné učinit jen po vzájemné dohodě smluvních stran a v písemné formě.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, přičemž každá ze stran obdrží po jednom. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

5. Podpisem Smlouvy Nájemce stvrzuje řádné seznámení se Zásadami správného užívání Předmětu nájmu /bod 15 DP

 

Další podmínky krátkodobého nájmu (dále jen „DP“)

1. Předmětem nájmu jsou většinou věci movité, zejména elektrické skútry, elektrokola, elektrokoloběžky, elektrické motorky, dětská elektrická vozítka včetně příslušenství a doplňků.

2. Krátkodobý nájem je možný pouze po předložení alespoň dvou z těchto dokladů:

a) platný Občanský průkaz občana České republiky (nebo Doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince)

b) platný Cestovní pas

c) platný Řidičský průkaz občana EU

d) platný Zdravotní průkaz

3. Pouze Nájemce, či jím výše určené osoby, které se nájemce zavazuje řádně poučit tak, jak je uvedeno v bodě 7 DP, má/mají právo používat Předmět nájmu, jehož převzetí potvrdil Nájemce svým podpisem v této Smlouvě. Přenechání Předmětu nájmu jiným osobám je zakázáno.

4. Nájemce může být pouze osoba starší 18ti let a/nebo plně svéprávná, která je plně způsobilá k právnímu jednání. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s osobou, u které je důvodná obava, že při užívání Předmětu nájmu může způsobit škodu sobě či třetím osobám.
Jde zejména o osoby pod vlivem omamných, návykových či psychotropních látek.

5. K nájmu dle této smlouvy je nutné zaplatit nájemné a složit vratnou jistotu (kauci, vratnou zálohu) ve výši uvedené v této Smlouvě.

6. Nájemné a jistota jsou splatné v hotovosti při podpisu této Smlouvy a při protokolárním předáním Předmětu nájmu.

7. Předmět nájmu bude Nájemci předáno po seznámení s obsluhou a po provedení celkové kontroly a zkušební jízdy. Nájemce je povinen ověřit si technický stav Předmětu nájmu před podpisem Smlouvy a úhradou nájemného a jistoty (vratné zálohy).

8. Po podpisu Smlouvy přebírá Nájemce plnou hmotnou odpovědnost za Předmět nájmu i příslušenství, a to až do doby jeho vrácení Pronajímateli.

9. Užití Předmětu nájmu Nájemcem či jím určenými osobami je na jejich vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost
za škody způsobené Předmětem nájmu Nájemcem či jím určenými osobami při nedodržení bodu 15 DP.

10. Při poškození, ztrátě či odcizení Předmětu nájmu či příslušenství je Nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Pronajímateli.
V případě krádeže je Nájemce povinen navíc bezprostředně nahlásit tuto skutečnost Policii ČR.

11. Při ztrátě či odcizení Předmětu nájmu či příslušenství je Nájemce povinen Pronajímateli uhradit cenu Předmětu nájmu či příslušenství
a to ve výši pořizovací ceny.

12. Nájemce je povinen vrátit Předmět nájmu v době a místě uvedeném ve Smlouvě, a to ve stavu, v jakém jej převzal. Při nedodržení termínu vrácení Předmětu nájmu či příslušenství je Nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za období, které přesáhlo původní dobu nájmu a také smluvní pokutu ve výši nájemného za jeden den.

13. Pronajímatel má právo zadržet či použít vratnou jistotu (kauci, vratnou zálohu) na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých z titulu neuhrazeného nájmu Nájemcem.

14. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou Předmětu nájmu či příslušenství do deseti dnů od obdržení výzvy k úhradě s vyúčtovací fakturou, pokud uhrazení plně nekryje složená jistota (kauce, vratná záloha).

15. Zásady správného užívání Předmětu nájmu byly nájemci řádně předány v písemné podobě, což Nájemce stvrzuje svým podpisem, kterým potvrzuje seznámení s nimi a zavazuje se je dodržovat a předat osobám, jimž dá Předmět nájmu v souladu s touto Smlouvou k užívání.

16. Předmět nájmu je možno užívat pouze pro potřeby Nájemce, jím ve Smlouvě uvedených osob, a to zejména pro nekomerční účely.
V případě jiného záměru je nutné pro takový účel získat předchozí písemný souhlas Pronajímatele.

 

Dne 1.4.2018      Nelešovice.

Akce, slevové kódy a novinky zasíláme zdarma
Proč u nás?
  • 12 let na trhu
  • Kvalitní servis
  • Profesionální přístup
  • Půjčovna v Olomouci
  • Nákup bez registrace
  • Odborné poradenství
Kamenná prodejna - uzavřena!

 

 

Zákaznická podpora
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz