Akuma-motors.cz
Logo
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky společnosti nazvané: AKuMa-motors, v.o.s.,

Aktualizované k 2.11.2022

 se sídlem: Nelešovice - Nelešovice 55 - okr. Přerov 751 03, IČ: 29442061, DIČ: CZ 29442061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod oddílem „A“ a  vložkou „20921“,pro kupní smlouvy uzavřené od 6.1.2019

(dále jen „Obchodní podmínky“)

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 2. listopadu 2022 pro nákup v internetovém obchodu provozovaném výše identifikovanou společností AKuMa-motors, v.o.s.

Kontaktní údaje:

 • adresa elektronické pošty:  obchod@akuma-motors.cz;  
 • adresa pro doručování: společnost AKuMa-motors, se sídlem: Nelešovice - Nelešovice 55 - okr. Přerov 751 03;
 • telefonický kontakt: +420 792311789.

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je:            obchodní společnost nazvaná: AKuMa-motors, v.o.s.:

 • se sídlem: Nelešovice - Nelešovice 55 - okr. Přerov 751 03;
 • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod oddílem „A“ a  vložkou„20921“;
 • IČ: 29442061, DIČ: CZ 29442061 (společnost je plátcem daně z přidané hodnoty);
 • číslo účtu: 2500570957/2010 FIO Banka, a.s.;
 • internetová adresa:  akuma-motors.cz;

(dále také jen „Prodávající“ či „AKuMa-motors“ či „obchod)

a kupujících.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

1.2. Na kupujícího v postavení spotřebitele se dále vztahuje zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.3. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že souhlasí se zpracováním osobních údajů. Dále uvádí, že mu Obchodní podmínky připadají srozumitelné a souhlasí s jejich obsahem. Na tyto Obchodní podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů je kupující před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a učiněním řádné objednávky projevuje s nimi souhlas. Vztahy mezi kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné a případně rovněž kogentními ustanoveními výše uvedených právních předpisů.

1.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2) UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě dobrovolné registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců od založení nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.1. Prodávající nabízí kupujícím možnost nákupu přímo z jejich domova, kde můžou nakupovat nonstop. Kupující si může zboží objednat jednoduše a pohodlně pomocí objednávkového formuláře nebo osobně v provozovně. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce učiněné pomoci objednávkového formuláře či osobně. V případě objednání zboží, které nebude na skladě či dojde při objednávání k nějakým nesrovnalostem, bude Prodávající kupujícího o nedostupnosti zboží informovat a kupní smlouva tak nebude uzavřena. Bude-li v objednávkovém formuláři uvedena taková podmínka, která zcela mění obsah původní nabídky, bude Prodávající informovat kupujícího o novém návrhu na uzavření smlouvy a předmětem smlouvy bude v tomto případě až přijetí návrhu změny objednávky kupujícím. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění pravdivé veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující přitom výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (tj. spotřebitel jméno a příjmení, bydliště) dále telefonní číslo, e-mail, místo pro doručení zboží, a další pole formuláře.

3.1.2. Elektronický obchod AKuMa-motors je provozován prostřednictvím on-line obchodu umístěného na doméně www.akuma-motors.cz a to prostřednictvím webového rozhraní.

3.2. ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

3.2.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídka) je umístění nabízeného zboží na internetové stránky s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Podnikatele plnit dle ust. § 1732 občanského zákoníku. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí e-mailem, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů (tzn. pro vyčerpání zásob či vznik okolností, kdy ztratí Podnikatel schopnost plnit). Objednávky zasílané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány během následujících tří pracovních dnů.

3.2.2. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, a to zejména s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby. Objednávku odešle kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Objednávka, která bude vyplněna nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za uzavření kupní smlouvy. Budou-li zásoby zboží vyčerpány či Podnikatel ztratí schopnost plnit, oznámí to bezprostředně kupujícímu, že kupní smlouva uzavřena nebyla. Objednávka, která bude vyplněna nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za uzavření kupní smlouvy.

4) OZNÁMENÍ O NEDOSTUPNOSTI ZBOŽÍ NA SKLADU

4.1. Prodávající se zavazuje do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky potvrdit její přijetí a v případě, že nebylo zboží na skladě vyrozumět kupujícího o tom, že z těchto důvodů nedošlo k uzavření kupní smlouvy. V případě nejasné a neurčité objednávky, kterou nebylo možno považovat za akceptaci nabídky, bude Prodávající kupujícího informovat o tom, že nedošlo k uzavření smlouvy a že smlouva vznikne až tím, že kupující přijme Prodávajícím navrhované upřesnění či změnu objednávky.

5) STORNO OBJEDNÁVKY

5.1. Storno objednávky ze strany kupujícího lze poté, co již došlo k uzavření kupní smlouvy výlučně na základě dohody s Prodávajícím, a to za předpokladu, kdy tak Prodávajícímu nevznikne škoda. V případě, kdy by škoda vznikla, zavazuje se Prodávající stornovat objednávku po úhradě náhrady škody, která mu vznikla v přímé souvislosti se stornováním objednávky. Stornovat lze:

6) DODACÍ LHŮTA

6.1. Dodací lhůty jsou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, přičemž termíny pro dodání jsou u jednotlivých druhů zboží uvedeny přímo v objednávce a Prodávající může zboží dodat kdykoli do tohoto nejzazšího termínu.

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Vyplněním formulářové závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává Prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 4 písem. e) zák. č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a to zejména shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, a to výlučně za níže uvedeným účelem a v níže uvedeném rozsahu. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujících jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu e-shopu AKuMa-motors, v.o.s., že respektuje zákon o ochraně osobních údajů, a to zejména tím, že se zavazuje s osobními údaji nakládat v souladu s tímto zákonem, zejména že údaje kupujících neposkytne třetím osobám a na e-mail kupujícího nebude zasílat bez předchozí žádosti kupujícího žádné své marketingové informace.

7.2. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího kdykoli odstranit z databáze a to na základě e-mailu zaslaného Prodávajícímu. Osobní údaje zpracovávané elektronicky i v písemné podobě kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

7.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze  smlouvy, dále z obchodních, účetních, logistických, statistických a marketingových důvodů, evidenci vyřízení objednávek, dodávek, reklamace a pro účely vedení uživatelského účtu a po vyžádání od kupujícího rovněž pro účely zasílání informací a obchodních sdělení od Prodávajícího.

7.4. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 24 měsíců od uskutečnění objednávky. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Po uplynutí stanovené doby pro zpracování osobních údajů, tyto budou smazány a skartovány.

7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním může kdykoli odvolat. Při vyplnění formulářové objednávky jsou požadovány identifikační údaje kupujícího, které se dále doplňují údaji z provedené objednávky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

8) NEVYZVEDNUTÁ / NEPŘEVZITÁ ZÁSILKA

8.1. Odeslání objednávky kupujícím zároveň platí jako podpis smlouvy ze strany kupujícího, dle ust. § 1732 občanského zákoníku a Prodávajícímu vznikne povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu. Každá objednávka je závazná.

8.2. Nepřevzetí již expedované objednávky, kdy kupující zboží nepřevzal je Prodávající oprávněn požadovat uhrazení náhrady prokazatelně vzniklé škody v souvislosti s nepřevzetím zboží.  Přičemž kupující, který uhradil zálohu, souhlasí s tím, že tato může být započtena na úhradu výše uvedené škody.

9) CENA ZBOŽÍ, DODÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Webové rozhraní obchodu Prodávajícího obsahuje seznam a informace o zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení aktuálně platných cen nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou konečné, což znamená, že jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Náklady spojené s dodáním zboží, tj. dopravné, doběrečné a balné jsou také uvedené v objednávkovém formuláři v konečných cenách, tj. včetně příslušné DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

9.2. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu společnost AKuMa-motors v.o.s. nabízela bez zohlednění veškerých možných slevových akcí na jí provozovaném e-shopu. 

9.3. Zboží není dodáváno mimo území České republiky.

9.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Platba v hotovosti při převzetí zboží na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
 • Bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2500570957/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s..

9.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží a případně rovněž balným, bude-li uvedeno v objednávce a tedy požadováno.

9.6. Podkladem pro provedení platby je FAKTURA / DAŇOVÝ DOKLAD či ÚČTENKA /  DAŇOVÝ DOKLAD společnosti AKuMa-motors. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby zálohy je tato část kupní ceny splatná do 6 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a následně je doplacena při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

9.7. Kupujícímu se doporučuje bezprostředně po zjištění nesrovnalosti ve faktuře či příjmovém pokladním dokladu bez zbytečného odkladu informovat o ní Prodejce, který provede bezodkladně potřebnou opravu.

9.8. Dodání zboží Prodávajícím kupujícímu je provedeno následujícím způsobem:

 • zásilkou službou.

Místo odběru je stanoveno na základě údajů uvedených v objednávce kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje Prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud Prodávající k výrobku nepřiloží záruční list, tak postačí faktura (daňový doklad).

9.9. Dopravu zboží zajišťuje Prodávající na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle způsobu dopravy. Možné způsoby dopravy zboží jsou uvedeny v objednávce zboží. Prodávající  je oprávněn dovozem k zákazníkovi pověřit jinou dopravní společnost, než je uvedena v objednávce, ale zavazuje se účtovat přepravní náklady ve shodě s objednávkou.

9.10. Způsob doručení zboží určuje kupující v objednávkovém formuláři. V případě, že je způsob dopravy na základě požadavku kupujícího jiný, než uvedený v objednávce, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.11. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.12. Při přebírání zboží od přepravce, žádáme Kupujícího o dobrovolnou spolupráci ve smyslu neprodleného oznámení jakýchkoliv závad či nedostatků (např. porušenost obalu, popřípadě zda zásilka vykazuje zjevné znaky poškození, atd.) Prodávajícímu. V případě jakýchkoliv závad či nedostatků (např. neoprávněném vniknutí do zásilky, popřípadě zásilka vykazuje zjevné znaky poškození, atd.) není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

9.13. Přechod nebezpečí: Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce.

10) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

10.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ust. §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku.

10.1.2. Kupující je před prvním použitím povinen důrazně prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

 

10.2. PRO KUPUJÍCÍHO:

10.2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu v postavení spotřebitele, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.2.2. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

10.2.3. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

10.2.4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

10.2.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

10.2.6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

10.2.7. Prodávající je povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen řádným dokladem o zakoupení věci. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, tj. záruka za jakost, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

10.2.8. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.

10.3. SPOLEČNÁ UJEDNÁNÍ

10.3.1. Případné uplatnění odpovědnosti za vady vyřídí Prodávající ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem.

10.3.2. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje kupující u Prodávajícího buď:

 • písemně (doporučený dopis), který je třeba zaslat na adresu: AKuMa-motors v.o.s. - Nelešovice 55, – okres Přerov 75103;
 • e-mailem na e-mailovou adresu: obchod@akuma-motors.cz;.

      V souladu s ustanovením § 570 občanského zákoníku právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde. Okamžikem uplatnění reklamace je doručení projevu vůle kupujícího uplatnit právo z vady a není vázáno na současné dodání reklamovaného zboží.

10.3.3. Prodávající upozorňuje, že nárok na uplatnění odpovědnosti za vady by mohl zaniknout, pokud by:

 • zboží bylo poškozeno při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a měl by o zjištěném poškození neprodleně informovat Prodávajícího);
 • zboží bylo poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením;
 • se vyskytly vady vzniklé běžným používáním (opotřebení);
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním;
 • zboží bylo poškozeno nesprávným skladováním;
 • zboží bylo dál prodáno, darováno nebo jinak převedeno prvním majitelem na jinou osobu nebo společnost.

10.3.4. Odeslání zboží:

 • pokud Prodávajícímu po dohodě bude kupující posílat zboží zpět, neposílejte jej, prosím, formou dobírky!!! Dobírky pro účely vrácení zboží nepřijímáme, neboť nelze před úhradou, tj. navrácením finančních prostředků zkontrolovat obsah a stav vráceného zboží;
 • pošlete běžným, nejlépe pojištěným balíčkem;
 • součástí zboží musí být veškeré příslušenství a dále minimálně jakýkoli doklad, jímž kupující prokáže, že zboží zakoupil u Prodávajícího.
 • Dále spolu se zbožím zašlete vyplněný Protokol o uplatnění odpovědnosti za vady (formulář ke stažení na konci stránky)

10.3.5. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

10.3.6. Záruka a záruční podmínky včetně všech práv a povinností z nich vyplývajících se vztahuje pouze na prvního majitele. 

10.4. PRÁVO KUPUJÍCÍHO V POSTAVENÍ SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

10.4.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku  právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží) viz. Vzorové poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy (formulář ke stažení na konci stránky). Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, tzn. postačí v této lhůtě poslat poštovní přepravou.

10.4.2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (formulář ke stažení na konci stránky) poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy.

10.4.3. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, přičemž Podnikatel může požadovat pouze náklady stanovené občanským zákoníkem.

10.4.4. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

10.4.5. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v důsledku zničení zboží), je spotřebitel povinen poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat a spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

10.4.6. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

10.4.7. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku nemá mimo jiné v případě smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

10.4.8. Spotřebitel uzavřením kupní smlouvy souhlasí s tím, že po uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešle zboží doporučeně na adresu: AKuMa-motors, Nelešovice 55 - okres Přerov 751 03, pokud není s Prodejcem dohodnuto jinak.

10.4.9. Spotřebitel bere na vědomí, že zboží nelze vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude Prodávající přijímat.

10.4.10. Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je spotřebitel povinen na tuto skutečnost Prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz níže). Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky.

10.4.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

10.4.12. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky Prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:

 • vrácením hodnoty zboží na účet - bez poplatku do 30 dnů od obdržení daného zboží, nebo vrácením hodnoty zboží složenkou na adresu; poplatek za složenku činí 41,- Kč včetně DPH.

11) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)

11.1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů má návaznost na směrnici Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení spotřebitelských sporů a na nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů. Podle směrnice by všechny členské státy Evropské unie měly umožnit a zajistit, aby veškeré spory mezi spotřebitelem a obchodníkem vzniklé v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb mohly být předloženy subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to rovněž prostřednictvím on—line prostředků.

Spotřebitelům na českém trhu by navrhovaná právní úprava měla umožnit snadnější způsob řešení sporů s obchodníky.

Z pohledu celoevropského spotřebitelského trhu představuje navrhovaná právní úprava sladění podmínek ochrany spotřebitele s podmínkami platnými v ostatních členských státech EU a tím usnadnění přeshraničního obchodu, jakož i orientaci spotřebitele v jeho právech (zejména v případě přeshraničních obchodů, a to především v případě obchodů realizovaných v jiném členském státě EU).

11.2. Mimosoudní řešení sporů (s anglickou zkratkou ADR - Alternative Dispute Resolution) je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. ADR je efektivním nástrojem pro spotřebitele, obchodníky a v neposlední řadě pro státy, kterým umožňuje „odlehčit“ soudům od případů, které zpravidla nejsou složité po právní stránce a rozhodnutí o nich soudní cestou je neúměrně nákladné časově i finančně. Spotřebitelům i obchodníkům má ADR přinést především rychlost, jednoduchost a nízké náklady.

V tomto systému jsou řešeny spory, které vznikají ze smluv, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je tedy cesta, jak spotřebitelské spory úspěšně řešit s nižšími finančními náklady i časovou  náročností na celé řízení. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Klasickým spotřebitelským sporem jsou například spory o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě.

Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele stanoví prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a poskytnout odkaz na webovou stránku tohoto subjektu. Pokud prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách.

Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel (pokud se nepodařilo stížnost vyřešit s prodávajícím přímo). Návrh může podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval druhou stranu za účelem řešení sporu. Řízení by mělo být bezplatné a své náklady by si měly uhradit strany samy. Prodávající bude mít povinnost se k návrhu do 15 dnů vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní. Návrh zákona upravuje např. náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení, otázky doručování, způsoby ukončení atd. Lhůta pro ukončení mimosoudního řešení by u většiny případů neměla překročit 90 dní. 

 

11.3. Kontaktní údaje: 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR) 

(pravidla ke stažení na konci stránky)

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR) - ZDE - (také na konci stránky)

12) NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

12.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

13) OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

13.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

13.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

13.4. Prodávající zajišťuje zpětný odběr akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení (akumulátor) při nákupu nového akumulátoru na sídle prodávajícího, přičemž adresa je uvedena v KONTAKTECH Prodávajícího.

13.5. Zákazník je tímto informován, že je rovněž oprávněn vrátit akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

13.6. Akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

13.7. Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit u zboží recenze, které obsahují nevhodné  výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují společnost AKuMa-motors, v. o.s.

14) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1. Předmětem prodeje je spotřební zboží a to: dětská šlapací a elektrická vozítka; elektrokola; elektrické skútry; elektrické koloběžky; příslušenství pro motocyklisty; elektrické golfové vozíky a jejich příslušenství; drobné elektrické výrobky; ostatní doplňkové zboží - dětské a sportovní přilby; vybavení ke kolům a skútrům; dětské hračky; odrážedla; dětské autosedačky atd. Veškeré technické údaje na těchto stránkách jsou udány výrobci zboží. Veškerá fota jsou ilustrativní, a tedy skutečnost se může v některých detailech lišit.

14.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@akuma-motors.cz. O vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající kupujícímu vyrozumění na elektronickou adresu kupujícího.

14.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

14.4. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

14.5. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

14.6. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

14.7. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

14.8. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

14.9. Kontaktní údaje prodávajících jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek.

14.10. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2.11.2022 a jsou k dispozici v sídle AKuMa-motors nebo jako dokument na www. akuma-motors.cz v části DŮLEŽITÉ DOKUMENTY.

 

Pravidla pro postup při Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR)

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorové poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy

Protokol o uplatnění odpovědnosti za vady 

 

 V Nelešovicích dne 2.11.2022

 

Obchodní podmínky společnosti nazvané: AKuMa-motors, v.o.s.,

Platné od 1.3.2013 do 31.10.2015 ke stažení - ZDE - 

 

Obchodní podmínky společnosti nazvané: AKuMa-motors, v.o.s.,

Platné od 1.11.2015 do 31.1.2016 ke stažení - ZDE - 

 

Obchodní podmínky společnosti nazvané: AKuMa-motors, v.o.s.,

Platné od 1.2.2016 do 31.10.2017 ke stažení - ZDE - 

 

Obchodní podmínky společnosti nazvané: AKuMa-motors, v.o.s.,

Platné od 1.11.2017 do 5.1.2019 ke stažení - ZDE - 

Akce, slevové kódy a novinky zasíláme zdarma
Proč u nás?
 • 12 let na trhu
 • Kvalitní servis
 • Profesionální přístup
 • Půjčovna v Olomouci
 • Nákup bez registrace
 • Odborné poradenství
Kamenná prodejna - uzavřena!

 

 

Zákaznická podpora
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz